DOTACJE UE - Pojemniki & Regały transportowe i magazynowe

Przejdź do treści
PROJEKT 1:

                Zapytanie ofertowe 4Projekt Wdrożenie innowacyjnej technologii i dywersyfikacja produkcji poprzez zakup nowoczesnych maszyn w firmie
LOG-TECH Sp. z o.o. jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007-2013

Numer projektu: WND.RPDS.01.01.00-02-052/14
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPDS.01.01.00-02-052/14-00
Beneficjent: LOG-TECH Sp. z o.o., Daszyńskiego 25, 56-500 Syców

Przedmiot projektu
Projekt zakłada wdrożenie innowacyjnej technologii i dywersyfikację produkcji poprzez zakup
nowoczesnych maszyn.

Cel projektu jest zgodny z celem priorytetu 1. RPO WD, którym jest wzrost konkurencyjności
dolnośląskich przedsiębiorstw, głównie poprzez działania wspomagające rozwój MŚP oraz wzmocnienie i
wykorzystanie potencjału sektora B+R.

Dzięki zakupionym maszynom, na które składa się – obrabiarka sterowana numerycznie oraz
zrobotyzowany system spawalniczy, a także oprogramowaniu do zarządzania produkcją, nastąpi
dywersyfikacja produkcji w LOG-TECH, co będzie wiązało się ze zmianą w procesie produkcyjnym oraz
rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa.

Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu
W ramach projektu zakupione zostaną dwie innowacyjne maszyny wraz z oprogramowaniem do
zarządzania produkcją.

1. Zrobotyzowany system spawalniczy, który przyniesie korzyści płynące z: robotyzacji i automatyzacji
    prac spawalniczych, m.in.:
 • wzrośnie wydajność produkcji,
 • poprawi się rytmiczność produkcji,
 • poprawią się warunki pracy przez odsunięcie pracowników od miejsca wystąpienia zagrożeń,
     gazów i pyłów spawalniczych oraz wyeliminowanie prac nużących, monotonnych i wymagających
     dużego wysiłku fizycznego.

    Zrobotyzowany system spawalniczy dzięki łatwej obsłudze i oprogramowaniu zagwarantuje bardzo dobrą
    powtarzalną jakość spawania.

2. Obrabiarka sterowana numerycznie, oferująca perfekcyjną kombinację precyzyjnej, szybkiej obróbki
    oraz szczególnie dokładnej powtarzalności pozycjonowania. Firma będzie mogła szybciej reagować na
    potrzeby rynku, a w razie konieczności nawet kilkakrotnie w ciągu dnia zmieniać asortyment
    wytwarzanych elementów. W ten sposób można w prosty sposób sterować produkcją, wykorzystując
    wielokrotnie raz opracowany program obróbczy do obrabiarki numerycznej.

3. Oprogramowanie do zarządzania produkcją wraz z wdrożeniem, które będzie miało za zadanie
    usprawnienie zarządzania procesem produkcji w przedsiębiorstwie, w tym:
 • przyjmowanie zleceń,
 • obsługa klienta,
 • ewidencji zapotrzebowania na dostawy.

    W efekcie zakupionych pozycji w ramach projektu możliwe jest oferowanie produktów, wykonanych w
    innowacyjnych technologiach dla odbiorców wymagających elementów ram i pojemników transportowomagazynowych
    o wysokim stopniu jakości, głównie dla firm z branży automotive w sektorze
    motoryzacyjnym oraz przemysłowym.

Cele projektu
Celem ogólnym projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy LOG-TECH na rynku
poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji oraz wprowadzenie nowych produktów do swojej
oferty. Realizacja celu ogólnego możliwa będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, tj.:

 • Zwiększenie pozycji konkurencyjnej firmy LOG-TECH na rynku regionalnym i krajowym oraz
      pozyskanie nowego segmentu odbiorców poprzez wdrożenie innowacyjnych w skali kraju i świata
      technologii produkcji.
 • Wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstwa obejmujący nakłady na innowacyjne maszyny
      oraz oprogramowanie wspomagające proces produkcji.
 • Utworzenie nowych miejsc pracy.
 • Wprowadzenie innowacji produktowej (nowe i udoskonalone produkty w kontekście obecnie
      oferowanych przez firmę) oraz innowacji procesowej rozumianej jako zmianę sposobu
      przygotowania, planowania i realizacji procesów wytwórczych, poprzez zakup innowacyjnych
      maszyn i urządzeń sterowanych numerycznie z wykorzystaniem najnowocześniejszego
      oprogramowania urządzeń produkcyjnych.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie):
 • Całkowita całkowita wartość Projektu: 1 232 011,44 PLN
 • kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 001 635,32 PLN
 • kwota dofinansowania pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: do 408 667,20 PLN
 • kwota dofinansowania pochodząca ze środków Budżetu Państwa 72 117,75 PLN

Termin realizacji zgodny z umową o dofinansowanie
 • termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 11.03.2014 r.
 • termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu: 15.12.2014 r.
 • termin zakończenia finansowej realizacji Projektu: 31.12.2014 r.

PROJEKT 2:Projekt Rozwój firmy LOG-TECH Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego rogramu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
© Log-Tech Sp. z o.o. 2018
Wróć do spisu treści